ఇంటర్న్‌షిప్‌లను ఎలా ప్లాన్ చేయాలి…….?

ప్లాన్ఇంటర్న్‌షిప్‌లను

ఇంటర్న్‌షిప్‌లను ఎలా ప్లాన్ చేయాలి ఇంటర్న్‌షిప్‌లను ప్రణాళికగా ఎలా నిర్వహించాలో గురించి చర్చించాలి. ఇంటర్న్‌షిప్‌లు ప్రాథమికంగా చాలా అవసరమైన అంశం, పరిశ్రమ, మరియు ప్రామాణికత కలిగి వచ్చే వ్యక్తుల కోసం ఉన్నాయి. ఇవి నిర్వహించడం కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. లక్ష్యం స్థాపించుకోండి: ఇంటర్న్‌షిప్‌ల ప్రారంభమునుంచి ముందుగా లక్ష్యం స్థాపించుకోండి. మీకు ఏ పరిశ్రమ లభిస్తుందో మరియు మీ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రామాణికతను పొందడానికి మీ లక్ష్యం ఏమిటి ఎంచుకోండి. స్థాపించుకోండి పరికల్పన: మీ ఇంటర్న్‌షిప్‌ను ప్రారంభించే ముందుగా, మీరు …

Read more